Algemene Voorwaarden 

1.  De volgende voorwaarden zijn van toepassing voor al onze activiteiten en dit met uitsluiting van om het even welkeandere voorwaarden uitgegeven door onze medecontractanten, behoudens  uitdrukkelijke, schriftelijke, door ons getekende afwijking.

2. Behoudens bijzondere contractuele bepalingen dekken onze  forfaitaire prijzen alle  werken en of leveringen aangeduid in onze bestekken en uitsluitend in deze, welke slechts geldig zijn indien aanvaard binnen de 30 dagen.

Onze offertes omvatten op een precieze manier de werken en leveringen die uitgevoerd moeten worden.

Ingeval bijkomende werken of leveringen uitgevoerd zouden worden zonder  opstelling van een bestek, dan zullen deze werken en leveringen in regie aangerekend worden op basis van de uurlonen en prijzen die van toepassing zijn  op het ogenblik van de uitvoering.

3.  Elke wijziging omtrent de bestelling van een klant moet door ons schriftelijk aanvaard worden en is onderworpen aan een herziening van ons bestek.

4. De uitvoeringstermijn en leveringstermijn  die in onze offertes aangeduid zijn worden aangegeven ter informatie.

Het feit dat een uitvoeringstermijn overschreden zou zijn geeft geen recht tot het afzeggen van de bestelling of tot schadevergoeding.

Elk gedeelte dat bij het beëindigen van de bijkomende werken  tijdelijk zou ontbreken zal enkel aanleiding geven tot een een tijdelijke vermindering in overeenstemming met de waarde van het ontbrekend gedeelte, onverminderd de regeling van het  bedrag overeenstemmend met de waarde van wat reeds geleverd of uitgevoerd werd.

Het saldo zal betaalbaar zijn zodra het element, dat aanleiding  gaf tot deze vermindering, geleverd wordt.

5. De werken en leveringen die we uitvoeren berusten op de keuze van onze klanten. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor een eventuele fout gemaakt door onze klanten bij hun keuze.

De werken die ons vertrouwd worden, worden uitgevoerd door het personeel van  ons bedrijf of door een onderaanneming, naar

ons eigen goeddunken. Onze klantenverbindenzich uitdrukkelijk en onherroepelijk ertoe geen direct beroep te doen op onze onderaannemers en leveranciers zonder ons akkoord en  tussenkomst. Elk geschil, elke aanvullende werken, leveringen... zullen ons medegedeeld worden en zullen in een bijvoegsel opgenomen worden.

6. Behoudens andersluidende verklaring zijn onze fakturen contant betaalbaar aan  onze hoofdkantoor. 

7. Behoudens uitdrukkelijke mandaat heeft geen enkel lid van ons personeel de bevoegdheid om bedragen te innen voor onze rekening.

8. Onze fakturen die binnen de zeven dagen na de vervaldatum onbetaald blijven, worden van rechtswege, en zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is,  verhoogd met 15 % en tenminste met 200 euros  als forfaitaire vergoeding en zonder dat de eventuele oepassing van artikel 244 van het burgerlijk wetboek aan  deze bepaling afbreuk zou doen. Bovendien zijn de verwijlinteresten,  die 12 %  op jaarbasis bedragen, van rechtswege verschuldigd vanaf de vervaldatum.

9. Om geldig te zijn moet elke klacht binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur en per aangetekende brief opgestuurd worden.

10. Bij betwisting zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn, zelfs indien er meerdere verweerders bestaan en zelfs bij oproeping tot vrijwaring.


Télécharger en format PDF